Krzysztof KujawaStrona domowa

Udział w konferencjach, seminariach itp.

58. Wrocław, 23.06.2017 - VIII Sympozjum "Myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych" organizowane przez Komisję Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału PAN,Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Medyczny, AWF, i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).   FOT
- referat (na zaproszenie) "Biosfera w epoce antropocenu: rozwój myśli technicznej szansą czy zagrożeniem?"    PPT   PDF

57. Kościan, 2.06.2017 - Konferencja "Dwadzieścia lat doświadczeń: między tradycją a współczesnością" organizowana przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
- referat "Nauka, edukacja, popularyzacja. Praca organiczna Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi" (wraz z dr. Zdzisławem Bernackim)

56. Puszczykowo, 18-19.05.2017 - Konferencja "Praktyczne aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego" zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego".
- referat (na zaproszenie) "Urozmaicona struktura krajobrazu jako podstawa zachowania bogactwa przyrodniczego, wysokiej jakości środowiska i dobrobytu mieszkańców obszarów rolniczych"    PPT   PDF

55. Kórnik-Poznań, 17-19.10.2016 - Konferencja ID PAN pt. "Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku"
- referat "Znaczenie robinii akacjowej dla zgrupowań ptaków lęgowych awifauny krajobrazu rolniczego w świetle danych wieloletnich"    PPT   PDF
- poster "Zróżnicowanie gatunkowe i preferencje siedliskowe grzybów zlichenizowanych w zbiorowiskach borów, lasów liściastych i zadrzewień na terenie Sandru Nowotomyskiego" (współautorstwo z Darią Zarabską-Bożejewicz).    
- poster "Wpływ struktury zadrzewień śródpolnych na liczebność kluczowych gatunków ptaków" (współautorstwo z Tomaszem Kniołą)    PDF

54. Puławy, 27-28.09.2016 - International Conference "Biodiversity conservation on farmlands at crossroads" organizowana przez IUNG
- poster "Weak effect of landscape structure on spider abundance and taxonomical diversity in crop fields of western Poland" (współautorstwo z Marią Oleszczuk).    PDF

53. Miejska Górka, 04.03.2016 - Konferencja Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska pt: "Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego na obszarze Gościnnej Wielkopolski - działania lokalne i regionalne"
- referat "Zbiorniki wodne i zadrzewienia śródpolne bogactwem środowiska przyrodniczego Gościnnej Wielkopolski" (współautorstwo ze Zdzisławem Bernackim).    PPT   PDF

52. Rokosowo, 25.02.2016 - Konferencja Stowarzyszenia "Przedsiębiorczość dla ekologii" pt. "Złoże Oczkowice - rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji - scenariusz grozy dla południowo-zachodniej Wielkopolski"
- referat "Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe w rejonie planowanej odkrywki Oczkowice oraz ocena możliwości ich wykorzystania w rozwoju rekreacji i turystyki" (współautorstwo z Michałem Kupczykiem).    PPT   PDF

51. 23.06.2015, Pępowo - Konferencja organizowana przez Gościnną Wielkopolskę, podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Działania
- referat "Wykorzystanie zasobów przyrodniczych w rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski" (współaut. z K. Janku, E. Arczyńską-Chudy, Z. Bernackim, P. Konieczną, J. Konik, A. Kujawa, M. Mana, M. Oleszczuk, K. Pędziwiatr, D. Sobczykiem i H. Weyssenhoff)   PDF

50. 19.05.2015, Grabonóg - Konferencja organizowana przez Gościnną Wielkopolskę, podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Działania
- referat "Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego"   PDF

49. 04-06.04.2015. Łagów, Klub Przyrodników - Wiosenna sesja "Planowanie ochrony przyrody - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"
- referat (poza oficjalnym programem) "O słoniu w pokoju. Rewolucja energetyczna jako warunek skutecznej ochrony przyrody?"   PDF

48. 04.04.2014, Łagów, Klub Przyrodników - Dzikość, pierwotność, naturalność - czy jeszcze ważne w ochronie przyrody?
- referat "Czy obce może być naturalne? Rozważania na przykładzie robiniowych zadrzewień śródpolnych w okolicach Turwi" (współaut. z J. Kargiem, H. Gołdyn, A. Kujawą i M. Oleszczuk).  PPT   PDF

47. 01-02.04.2014, Warszawa, SGGW - Mini-symposium "Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management" w ramach Warsaw Plant Health Initiative Project
- referat "What have we learned from 50-year large scale field study on the biodiversity in an agricultural landscape?" (współaut. z J. Kargiem).  PPT   PDF

46. 01.12.2013, Kraków, MTO i WHiBZ UR - 45 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej
- referat "Czy urozmaicona struktura krajobrazu zapewnia zachowanie różnorodnej awifauny na terenach rolniczych?" PDF

45. 29.10.2013, Łagów - konferencja RDLP w Zielonej Górze pt. "Robinia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej"
- referat "Robinia akacjowa w krajobrazie rolniczym k. Turwi: historia i współczesność oraz ocena znaczenia dla różnorodności biologicznej" (Kujawa K., Karg J., Gołdyn H., Kujawa A., Oleszczuk M.) PDF

44. 22-27.09.2013, Praga - konferencja XVIth European Carabidologists Meeting, Praga,
- referat "Difference in trophic position and resource use between con-specific carabids: Isotopic study of seven common ground beetles on lake islands" (Zalewski M., Dudek D., Godeau J.F., Kujawa K., Sienkiewicz P., Tiunov A., Ulrich W.)

43. 24-25.04.2012, Puławy, IUNG - konferencja "Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity"
- referat "Long term study in the Dezydery Chłapowski Landscape Park in time of farming intensification: are the small wooded patches sufficient for preservation of high bird diversity and abundance in a farmland?" PDF

42. 29-30.03.2012, Rogów, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW - konferencja "Obce gatunki w lasach"
- poster "Znaczenie obecności robinii w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych" PDF

41. 26.01.2011, Kościan - spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
- referat "Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki" PPT

40. 25-26.08.2010, Rakvere (Estonia) - seminarium European Learning Network on Functional AgroBiodiversity (ELN-FAB) in Baltic Sea Region
- referat "How shelterbelts can stimulate biocenotic regulation?" (współaut. z J. Kargiem i M. Oleszczuk)PDF

39. 10.06.2010, Leszno - zebranie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk:
- referat "O książce "Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego" i o ptakach krajobrazu rolniczego"" PDF (współaut. z S. Kuźniakiem i P. Tryjanowskim)

38. 27.04.2010, Poznań - Festiwal Nauki i Sztuki:
- referat "Zmiany w awifaunie krajobrazu rolniczego w krajach UE jako efekt uboczny Wspólnej Polityki Rolnej" PDF

37. 13.03.2010, Wrocław - Zjazd Ornitologów Śląska:
- referat "Zmiany w awifaunie krajobrazu rolniczego w krajach UE jako efekt uboczny Wspólnej Polityki Rolnej" PDF

36. 17-20.09.2009, Lublin - Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego " Ptaki - Środowisko - Zagrożenia""
- referat "Życie wśród zadrzewień i lasów śródpolnych: jak mozaika środowisk wpływa na zgrupowania gatunków, długoterminowe trendy liczebności populacji oraz behawior osobniczy" PDF

35. 1-5.09.2009, Praga - 2nd European Congress of Conservation Biology. Conservation biology and beyond: from science to practice.
- poster "Conservation value of field margins in agricultural landscape of south-western Poland" (Dajdok Z., Grzesiak W., Karg J., Kujawa K., Wierzcholska S., Wuczynski A.)

34. 27.05.2009, Bruksela - Seminarium organizowane przez biuro PolSCA pt. "Biodiversity".
- referat "The importance of landscape structure for biodiversity: results of long-term study in an unique, mosaic farmland in western Poland" PDF

33. 12.04.2008, Warszawa - II Konferencja "Nauka łowiectwu": Drapieżnictwo na zwierzynie drobnej. Organizatorzy: SGGW i PZŁ
- referat "Czy presja lisa jest czynnikiem ograniczającym populacje ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym?" PDF

32. 12-16.09.2007, Olsztyn - Ogólnopolski Kongres Zoologiczny "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja"
- referat "Wieloletnie zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych: czy urozmaicona struktura krajobrazu wystarcza do zachowania bogactwa awifauny na terenach rolniczych?" PPT
- poster "Czy lis modyfikuje zgrupowania ptaków w krajobrazie rolniczym?" JPG
- poster "Czy bogactwo ptaków i owadów jest odzwierciedleniem zróżnicowania flory środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym?" PDF

31. 9-11.05.2007, Tuczno - Warsztaty organizowane przez Ministerstwo Środowiska pt. "Tematyczna Strategia ochrony gleb - aspekt bioróżnorodności"
- referat "Selected aspects of agroecosystem biodiversity"

30. 13-19.08.2006, Hamburg - XXIV International Ornithological Congress
- referat "Is farmland bird diversity and abundance influenced by the Red Fox?" PDF

29. 3-6.07.2006, Ranco (Włochy) - Szkoła letnia organizowana przez Joint Research Centre pt. "Biodiversity serving agriculture" - udział bierny.

28. 14-18.09.2005, Olsztyn - "Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy" - Zjazd Sekcji ornitologicznej PTZool.
- referat "Czy struktura upraw wpływa na zgrupowania ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych?"
- poster "Wpływ lisa na zagęszczenie populacji i bogactwo gatunkowe awifauny na terenach rolniczych"

27. 19-23.08.2005, Strasburg - Konferencja Europejskiej Unii Ornitologicznej
- referat "Is habitat and landscape structure around mid-field small wood islands important for their bird communities?"
- poster "Influence of Red Fox Vulpes vulpes on bird diversity and abundance in farmland - preliminary results from General Chlapowski Landscape Park (West Poland)"

26. 17-19.02.2005, Hamburg - Spotkanie robocze w ramach projektu Alter-NET
- referat "Some thoughts on surrogate measures of biodiversity from experiences with birds"

25. 15-18.09.2003, Toruń - Konferencja PTZool. "Zoologia na progu XXI wieku"
- poster "Długoterminowe zmiany awifauny w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego"
- poster "Znaczenie struktury zadrzewień i krajobrazu dla bogactwa awifauny w zadrzewieniach śródpolnych.

24. 13-27.09.2003, Peyresq - AVEC International Summer School
- poster "Vulnerability of bird communities in small mid-field afforestations: searching for a hierarchy of factors".

23. 16-21.08.2003, Chemnitz - "4th Conference of the European Ornithologists' Union"
- poster "Habitat quality of selected bird species in agricultural landscapes: The occurrence of red-backed shrike (Lanius collurio) dependent on geomorphological and natural character and mode and intensity of land use.
- poster "Landscape structure and bird species diversity - factors influencing species richness.

22. 03-04.06.2002, Turew - First Joint Workshop Poznań (RCAFE) - Potsdam (PIK) "Complex interactions in Landscapes and Ecosystems"
- referat "Influence of landscape diversity on bird communities".

21. 17.02.2000, Wrocław - Seminarium PTZool. i Zakładu Ekologii Ptaków UWr
- referat "Różnorodność biologiczna (na przykładzie ptaków, ssaków, owadów, roślin i grzybów) w kilkuletnich zadrzewieniach śródpolnych - zmiany sukcesyjne.

20. 1999, Turew - "Functional appraisal of the agricultural landscapes in Brandenburg, South Bavaria and Wielkopolska
- referat "Bird species richness in landscape scale: the importance of the landscape structure and sample size.
- referat "Impact of landscape structure on the occurrence of White Stork nests" (wraz z C. Latus).

19. 15-18.09.1999, Gdańsk - "Second Meeting of the European Ornithologists Union"
- poster "Succession of breeding bird community in young mid-field shelterbelts",
- poster "Bird species number in agricultural landscape: interactions between sample size and landscape structure".,
- poster "The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution".

18. 27.10.1998, Londyn - "Agricultural investment and nature conservation in CEE countries - udział bierny.

17. 05.06.1998, Warszawa - "Strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" - referat "Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie" (wraz z L. Ryszkowskim i J. Kargiem).

16. 17-19.09.1997, Słupsk - "Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Monitoring - waloryzacja - ochrona.
- referat "Bogactwo i stabilność awifauny lęgowej w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im.D. Chłapowskiego.

15. 15.07.1996, Muncheberg - Seminarium ZALF
- referat "Stable bird population in intensively used farmland? The status of avifauna in hedges after 30 years.

14. 03.1996, Wrocław - Zjazd Ornitologów Śląska
- referat "Porównanie awifauny Wielkopolski i Bawarii.

13. 25-30.10.1995, Poznań - "Landscape diversity: a chance for the rural community to achieve a sustainable future - udział bierny.

12. 07-10.11.1995, Turew - Seminarium polsko-francuskie
- referat "Relationships between agricultural landscape structure and breeding bird diversity.

11. 06.1995, Turew - Seminarium ZBŚRiL PAN oraz ZALF
- referat "Search for landscape pattern characterstics useful for animal diversity evaluation" (współautorstwo z J. Kargiem).

10. 02.03.1995, Wrocław - Seminarium PTZool. i Zakładu Ekologii Ptaków UWr.
- referat "Zgrupowania ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych - stan po trzydziestu latach".

9. 06.1994, Muncheberg - seminarium Zentrum fur Landschaft- und Landnutzungsforschung e.V - referat "Forest fragmentation and its consequences for wintering birds.

8. 03.11.1993, Poznań - Seminarium PTZool i Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM
- referat "Znaczenie zadrzewień śródpolnych i lasów dla ptaków zimujących w krajobrazie rolniczym okolic Turwi.

7. 03.03.1993, Poznań - Seminarium PTZool i Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM
- referat "Awifauna lęgowa zróżnicowanego krajobrazu rolniczego okolic Turwi".

6. 21.01.1993, Wrocław - Seminarium PTZool i Zakładu Ekologii Ptaków UWr.
- referat "Porównanie zgrupowań ptaków lęgowych krajobrazów rolniczych Wielkopolski i północnej Bawarii.

5. 13-17.10.1992, Błażejewko - "INTECOL, Fluxes in landscapes"
- referat "Influence of land-use change of agricultural landscape on abundance and diversity in breeding bird community".

4. 21-23.09.1990, Łódź - "Ornitologia polska w setną rocznicę Władysława Taczanowskiego" - udział bierny.

3. 10-14.10.1988, Poznań - "INTECOL - The environmental consequences of agricultural policy and practice" - udział bierny.

2. 13-15.05.1988, Pokrzywna - "Krajowe seminarium młodych ekologów"
- referat "Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia (L.) w województwie legnickim".

1. 16-19.02.1988, Poznań - "Ochrona i kształtowanie krajobrazu" - udział bierny.