Krzysztof KujawaStrona domowa

Książki, monografie


17. Kujawa K. 2013. Ptaki obrzeży pól i śrópolnych zadrzewień powierzchniowych. W: Tyburski J., Kostrzewska M. (red.) Ogólna uprawa roli i roślin w rolnictwie ekologicznym. UWM, Olsztyn, s. 66-75.

16. Kujawa K. 2013. Jarzębatka. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. (red.) Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, s. 126-132. PDF

15. Da Lage A., Dutilleul C., Kujawa K., Janku K., Mana M. 2012. Management of Biodiversity in the Countryside. W: Wicherek S.-P., Bałazy S. (red.) )Agricultural diversity and sustainable development in Europe - examples from France and Poland. SGGW Press, Warszawa, s. 177-198.

14. Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. W: G. A. Lameed (Ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech: s. 281-336. Dostępny tutaj.

13. Kujawa K. 2009. Życie wśród zadrzewień i lasów śródpolnych: jak mozaika środowisk wpływa na zgrupowania gatunków, długoterminowe trendy liczebności populacji oraz behawior osobniczy. s. 11-41. W: Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. (red.). Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin. PDF

12. Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Jerzak L. 2009. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 390 str.

[Rozmiar: 7631 bajtów] Recenzja    Referat o książce


11. Kujawa K. 2008. Długoterminowe zmiany (1964 - 2006) w zgrupowaniu ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Wielkopolska).W: Krajobraz i bioróżnorodność. S. Kaczmarek (red.). Wyd. Uczel. UKW, Bydgoszcz, 151-167. PDF

10. Kujawa K. 2006. Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach. Rozprawy naukowe AR im. A. Cieszkowskiego 381, Poznań. PDF

9. Kujawa K., Łęcki R. 2006. Wpływ lisa Vulpes vulpes na zagęszczenie ptaków na terenach rolniczych - wstępne wyniki z Parku Krajobrazowego im. ge. Dezyderego Chłapowskiego (Wielkopolska). W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy. SO PTZool., KEiOŚ UWM, Olsztyn, s. 199-207. PDF

8. Kujawa K., Klajber K. 2005. Zmiany liczebności gawrona Corvus frugilegus w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. W: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.) Ptaki krukowate Polski, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 665-669. PDF

7. Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2001. Influence of landscape mosaic structure on diversity of wild plant and animal communities in agricultural landscape of Poland. W: Ryszkowski L. (red.) Landscape ecology in agroecosystems management. CRC Press, Boca Raton, New York, Washington D.C., s. 185-217. Google Books

6. Kujawa K. 2000. Awifauna Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Winiecki A. (red.) Ptaki Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne 9: 89-121.

5. Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K. 1999. Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. s. 59-80.

4. Kujawa K. 1996. Wpływ struktury zadrzewień śródpolnych na zgrupowania ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 83-90.

3. Kujawa K. 1994. Influence of land-use change within agricultural landscapes on the abundance and diversity of breeding bird communities. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Functional Appraisal of Agricultural Landscapes in Europe (EUROMAB and INTECOL Seminar). ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 183-196.

2. Kujawa K. 1992. Znaczenie parków przypałacowych dla ochrony bogactwa ptaków w krajobrazie rolniczym. W: Bałazy S., Ryszkowski L. (red.) Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 137-150.

1. Kujawa K. 1990. Awifauna lęgowa leśnych środowisk antropogennych krajobrazu rolniczgo. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych. C.P.B.P.04.10. Nr 26: 192-211.