Krzysztof KujawaStrona domowa

Artykuły oryginalne

47. Zarabska-Bożejewicz D., Kujawa K. 2018. The effect of land use on taxonomical and functional diversity of lichens in an agricultural landscape. Fungal Ecology 33: 72-79. Abstrakt

46. Kujawa K., Bernacki Z., Arczyńska-Chudy E., Janku K., Karg J., Kowalska J., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D., Weyssenhoff H. 2018. Kwietne pasy: rzadko stosowane w Polsce narzędzie wzmacniania integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz zwiększania różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Progress in Plant Protection 58(2): 115-128. PDF

45. Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S. 2017. Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray. w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Badania Fizjograficzne (w druku)

44. Kujawa K., Orczewska A., Kras M., Kujawa A., Nyka M., Bohdan A. 2017: Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew i krzewów? Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań. ISBN 978-83-938379-1-5. PDF lub PDF

43. Zalewski M., Dudek-Godeau D., Godeau J.-F., Kujawa K., Sienkiewicz P., Tiunov A. V., Ulrich W. 2016. Trophic generalism at the population level in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Canadian Entomologist 148, 3: 284-293. Abstrakt lub PDF.

42. Karg J., Kujawa K., Manhart C., Marschalek H., Neugebauer K. R., Sachteleben J. 2015. Restoration of subalpine species-rich grasslands: short-term vs long-term changes in the density and diversity of above-ground insects. Polish Journal of Ecology 63, 1: 142-158. PDF

41. Kujawa K., Knioła T., Kujawa A., Sobczyk. S. 2014. Awifauna lęgowa mozaikowatego krajobrazu rolniczego w Krzywińsko-Osieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 33,2: 45-60. PDF

40. Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23: 999-1017. PDF

39. Klećkowska-Nawrot J., Kujawa K., Chrószcz A., Janeczek M. 2013. Macroanatomical investigation of the aorticorenal ganglion in domestic pig (Sus scrofa domesticus) in perinatal period. Veterinarija ir Zootechnika. 64 (86): 29-35. PDF

38. Klećkowska-Nawrot J., Marycz K., Czogała J., Kujawa K., Chrószcz A., Brudnicki W. 2013. Morphology of the lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid of roe deer (Capreolus Capreolus L. Pakistan Veterinary Journal 33: 139-144. PDF

37. Kujawa K. 2012. Znaczenie obecności robinii Robinia pseudoacacia w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14, 33/4: 62-73. PDF

36. Zalewski, M., Sienkiewicz, P., Kujawa, K., Hajdamowicz, I., Ulrich, W. 2012. Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Ann. Zool. Fennici 49: 139-151. PDF

35. Tryjanowski P., Dajdok Z., Kujawa K., Kałuski T., Mrówczyński M. 2011. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? Polish Journal of Agronomy 7: 113-119. PDF

34. Tryjanowski P., Hartel P., Baldi A., Szymański P., Tobółka M., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12. PDF

33. Wojnar A., Pula B., Piotrowska A., Jethon A., Kujawa K., Kobierzycki C., Ryś J., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P. 2011. Correlation of intensity of MT-I/II expression with Ki-67 and MCM-2 proteins in invasive ductal breast carcinoma. Anticancer Research 31: 3027-3033. PDF

32. Wuczyński, A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011. Species richness and composition of bird communities in various field margins of poland. Agric. Ecosyst. Environ. 141: 202-209. PDF

31. Oleszczuk M., Ulikowska M., Kujawa K. 2010. Effect of distance from forest edge on the distribution and diversity of spider webs in adjacent maize field. Pol. J. Ecol. 58: 759-768. PDF

30. Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100.PDF

29. Kujawa K., Łęcki R. 2008. Does Red Fox Vulpes vulpes affect bird species richness and abundance in an agricultural landscape? Acta Ornithologica 43: 167-178. PDF

28. Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young mid-field shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Polish Journal of Ecology 56: 45-56. PDF

27. Kujawa K., Kujawa A. 2007. The birds of Rotes Luch fen (E Brandenburg, Germany): the effect of mowing frequency on bird species composition and density. Biota 8, 1-2: 35-42. PDF

26. Kujawa K. Sobczyk D. Kajak A. 2006. Dispersal of Harpalus Rufipes (Degeer)(Carabidae) between shelterbelt and cereal field. Polish Journal of Ecology 54, 2: 243-552. PDF

25. Latus C., Kujawa K. 2005. The effect of land cover and fragmentation of agricultural landscape on the density of White Stork (Ciconia ciconia L.) in Brandenburg, Germany. Polish Journal of Ecology 53, 4: 535-543. PDF

24. Latus C., Schultz A., Kujawa K. 2004. Occurence of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) depends on natural factors and mode of land use in the Quillow catchment, Germany. Biological letters 41, 2: 87-93. PDF

23. Kujawa K. 2004. Importance of young shelterbelts for breeding avifauna in agricultural landscape (Turew area, west Poland). Polish Journal of Ecology 52,4: 433-443. PDF

22. Banaszak P., Kujawa K. 2003. Awifauna doliny Rowu Wyskoć w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego - stan obecny i trendy długoterminowe. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 11: 98-111. PDF

21. Kujawa K. 2002. Population density and species composition changes for breeding bird species in farmland woodlots in western Poland between 1964 and 1994. Agric., Ecos. Envir. 91, 1-3: 261-271. Abstrakt

20. Karg J. Kujawa K. 2002. Wpływ zadrzewień śródpolnych na poziom różnorodności biologicznej i obfitość zwierząt w krajobrazie rolniczym. Działalność naukowa - wybrane zagadnienia 13 (maj 2002): 110-112.

19. Wachowiak B., Kujawa K., Kujawa A. 2001. Stan populacji listery jajowatej Listera ovata (L.) R. BR. w parku przypałacowym w Turwi (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 12, 1-2: 31-38.

18. Jander A., Kujawa A., Kujawa K. 2000. Cygański Borek - propozycja utworzenia użytku ekologicznego w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 147-153.

17. Kujawa K. 2000. Awifauna zimowa krajobrazu rolniczego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 123-130.

16. Karg J., Kujawa K., Łakomy A. 2000. Ichtiofauna środkowego odcinka kanału "Rów Wyskoć" w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 115-122.

15. Kujawa K., Tryjanowski P. 2000. Relationships between the abundance of breeding birds in Western Poland and the structure of agricultural landscape. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 46(2): 103-114. PDF

14. Latus C., Kujawa K. Glemnitz M. 2000. The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution. Acta orn. 35: 97-102.

13. Kujawa K. 2000. Bird species number in farmland: interactions between point counts number and landscape structure. Acta orn. 35: 91-95. PDF

12. Latus C., Kujawa K. 1999. The impact of landscape structure on occurrence of White Stork's nests. Berkut 8,2: 150-155.

11. Kujawa K. 1998. Różnorodność awifauny lęgowej w krajobrazie rolniczym: porównanie między Wielkopolską a Bawarią. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 5: 91-103.

10. Kujawa K. 1997. Relationships between the structure of midfield woods and their breeding bird communities. Acta orn. 32: 175-184.

9. Kujawa K. 1997. Awifauna lęgowa nowo posadzonych zadrzewień pasowych w Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 4: 58-63.

8. Kujawa K. 1996. Wpływ struktury przestrzennej krajobrazu na zgrupowania ptaków lęgowych Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 3: 83-90.

7. Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Dombrowski A. 1995. Status i zagrożenia polskiej populacji potrzeszcza (Miliaria calandra). Not. orn. 36: 331-341.

6. Kujawa K. 1995. Composition and dynamics of wintering bird communities in mid-field woods and woodbelts in Turew (western Poland). Acta orn. 29: 145-154.

5. Kujawa K. 1994. The White Stork Ciconia ciconia in the Legnica-Głogów copper industry ditrict (SW Poland) - population density and breeding results. Acta orn. 29: 49-57.

4. Kujawa K. 1994. Stabilność zgrupowania ptaków lęgowych śródpolnego parku przypałacowego w Turwi. Pamiętnik Tow. Miłośn. Ziemi Kościańskiej 1987-1989. TMZK, Kościan, s. 183-199

3. Kujawa K. 1994. Awifauna lęgowa Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 1: 37-49.

2. Kujawa K. 1988. Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia (L.) w woj. legnickim. Problemy ekologiczne. Biuletyn informacyjny Urzędu Woj. w Opolu 9, 13: 1-9.

1. Czapulak A., M. Fura, K. Kujawa, P. Pawełczyk. 1988. Rozmieszcznie i ekologia rozrodu pluszcza (C. cinclus) w Kotlinie Kłodzkiej. Ptaki Śląska 6: 97-116.
PDF