Krzysztof KujawaStrona domowa

C.V.

Studia (1983-88):
Biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
Praca magisterska: "Ekologia rozrodu bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie legnickim"

Stopień doktorski (1996):
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tytuł rozprawy: "Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na awifaunę lęgową".

Stopień doktora habilitowanego (2007):
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu
Dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: ekologia krajobrazu rolniczego
Tytuł rozprawy: "Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach"

Przewody doktorskie:
1. Tomasz Knioła, 2017, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, tytuł rozprawy: "GIS jako narzędzie oceny jakości środowiska i planowania ochrony przyrody na terenach rolniczych"
2. Dariusz Sobczyk, przewód otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim w dn. 25.04.2019, tytuł rozprawy: "Znaczenie obrzeży pól uprawnych w kształtowaniu liczebności i różnorodności motyli dziennych w krajobrazie rolniczym"

Praca naukowa:
Od XI 1987 do XII 2020 - w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (wcześniejsza nazwa - Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN), z miejscem pracy w Stacji Badawczej w Turwi (w latach 2009-2013 - funkcja jej kierownika), od 2009 - prof. nadzw., w latach 2014-2020 - funkcja kierownika zakładu, w latach 2015-2020 - funkcja z-cy dyrektora ds. naukowych.

Tematyka badań koncentruje się wokół zagadnień kształtowania środowiska i krajobrazu na terenach rolniczych, a głównym obiektem obiektem badawczym są zespoły ptaków lęgowych. W ostatnich latach realizowałem (lub realizuję) następujące programy i projekty badawcze:

a) Zależności między strukturą środowiska i krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami ptaków lęgowych (działalność statutowa IŚRiL PAN do 2020 roku oraz uczestnictwo w projekcie KBN we współpracy z IOP PAN w latach 2005-2007),

b) Zmiany długoterminowe awifauny krajobrazu rolniczego (działalność statutowa IŚRiL PAN do 2020 roku),

c) Wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny (wykonawca badań w ramach projektu realizowanego przez IOP PAN - grant KBN nr 2 P04F 023 29, lata 2005-2009),

d) Wpływ lisa na zgrupowania ptaków lęgowych krajobrazu rolniczego (kierownik projektu - grant KBN nr 2 P04F 064 28, lata 2005-2008),

e) GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (kierownik projektu promotorskiego - grant NCN Nr N N305 358638, lata 2010-2012),

f) Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (kierownik projektu - grant nr HOR.re.027.5.2018 od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację badań w zakresie zadania "Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w ochronie przed agrofagami w ekologicznej uprawie ziół, roślin cebulowych, dyniowatych, karczocha, oberżyny, jarmużu, rukoli, marchwi, pietruszki, kalafiora, brokułu, kapusty lub buraka ćwikłowego", rok 2018),

g) Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej (kierownik projektu - grant nr PJ.re.027.10.2019 od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację badań w zakresie zadania "Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przed agrofagami w ekologicznej uprawie roślin rolniczych", rok 2019),

h) Struktura i biocenotyczne znaczenie pasm śródpolnych - stan aktualny i bilans zmian po 15 latach (wykonawca badań w ramach projektu finansowanego przez IOP PAN, lata 2021-2022)