Krzysztof KujawaStrona domowa

Streszczenia referatów i posterów


23. Kujawa K. 2017. Biosfera w epoce antropocenu: rozwój myśli technicznej szansą czy zagrożeniem? [W:] Glatzel-Plucińska N., Gomułkiewicz A. VIII Sympozjum "Myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych"" (Materiały konferencyjne). Oddział PAN we Wrocławiu, str. 51-52. PDF tutaj lub tutaj

22. Kujawa K., Oleszczuk M. 2016. Weak effect of landscape structure on spider abundance and taxonomical diversity in crop fields of western Poland. W: International Conference "Biodiversity conservation on farmlands at crossroads". Book of abstracts (Materiały konferencji, Puławy, 27-28 września 2016), str. 63. Dostępne w PDF tutaj lub tutaj.

21. Zarabska-Bożejewicz D., Kujawa K. 2016. Zróżnicowanie gatunkowe i preferencje siedliskowe grzybów zlichenizowanych w zbiorowiskach borów, lasów liściastych i zadrzewień na terenie Sandru Nowotomyskiego. W: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (red.) Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku (Materiały konferencji naukowej Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016), str. 358-359. Dostępne w PDF tutaj lub tutaj.

20. Kujawa K., Knioła T. 2016. Wpływ struktury zadrzewień śródpolnych na liczebność kluczowych gatunków ptaków. W: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (red.) Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku (Materiały konferencji naukowej Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016), str. 281-283. Dostępne w PDF tutaj lub tutaj.

19. Kujawa K. 2016. Znaczenie robinii akacjowej dla zgrupowań ptaków lęgowych awifauny krajobrazu rolniczego w świetle danych wieloletnich. W: Tomaszewski D., Jagodziński A.M. (red.) Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku (Materiały konferencji naukowej Kórnik-Poznań, 17-19 października 2016), str. 181-183. Dostępne w PDF tutaj lub tutaj.

18. Kujawa K., Karg J., Gołdyn H., Kujawa A., Oleszczuk M. 2014. Robinia akacjowa w krajobrazie rolniczym okolic Turwi: historia i współczesność oraz ocena znaczenia dla różnorodności biologicznej. W: Robinia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej. Materiały konferencyjne. RDLP w Zielonej Górze, SITLD, PTL. 29.10.2013. Łagów, str. 50-72;

17. Kujawa K. 2007. Wieloletnie zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych: czy urozmaicona struktura krajobrazu wystarcza do zachowania bogactwa awifauny na terenach rolniczych? W: Biesiadka A. (red.) Ogólnopolski Kongres Zoologiczny "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja", Olsztyn 12-16 IX 2007. Wydz. Biologii UWM, PTZool. s. 204. (abstrakt referatu)

16. Kujawa K., Łęcki R. 2007. Wpływ lisa (Vulpes vulpes) na bogactwo gatunkowe i zagęszczenie ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym. W: Horabik J., Kędziora A. Jakość środowiska, surowców i żywności. Metariały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, str. 176-178.

15. Kujawa K. 2007. Zależności między strukturą środowiska i krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami ptaków lęgowych. W: Horabik J., Kędziora A. Jakość środowiska, surowców i żywności. Metariały sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, str. 149-153.

14. Kujawa K. Łęcki R. 2006. Is farmland bird diversity and abundance influenced by the Red Fox? Journal of Ornithology 147, 5 (Suppl. 1): 105 (Abstrakt referatu)

13. Kujawa K, Łęcki R. 2005. Wpływ lisa na zagęszczenie populacji i bogactwo gatunkowe awifauny na terenach rolniczych. W: "Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy" - Zjazd Sekcji ornitologicznej PTZool. Red. J. J. Nowakowski. PTZool. i UWM Olsztyn. Str. 185. (Abstrakt posteru)

12. Kujawa K. 2005. Czy struktura upraw wpływa na zgrupowania ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych? W: "Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy" - Zjazd Sekcji ornitologicznej PTZool. Red. J. J. Nowakowski. PTZool. i UWM Olsztyn. Str. 102-103. (Abstrakt referatu)

11. Kujawa K. 2005. Influence of Red Fox Vulpes vulpes on bird diversity and abundance in farmland - preliminary results from General Chlapowski Landscape Park (West Poland). Abstrakty 5 Konf. EOU. Specjalny zeszyt Alauda 73(3): 306.

10. Kujawa K. 2005. Is habitat and landscape structure around mid-field small wood islands important for their bird communities? Abstrakty 5 Konf. EOU. Specjalny zeszyt Alauda 73 (3): 229.

9. Kujawa K. 2003. Znaczenie struktury zadrzewień i krajobrazu dla bogactwa awifauny w zadrzewieniach śródpolnych. W: Przystalski A., Wilczyńska B (red.) Zoologia na progu XXI wieku. Streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiego Zjazdu PTZool. UMK, Torun, s. 185-186.

8. Kujawa K. 2003. Długoterminowe zmiany awifauny w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Przystalski A., Wilczyńska B (red.) Zoologia na progu XXI wieku. Streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiego Zjazdu PTZool. UMK, Torun, s. 183-184.

7. Kujawa K., Latus C. Haberstock W. 2003. Landscape structure and bird species diversity - factors influencing species richness. Die Vogelwarte 42, 1-2: 151.

6. Latus C., Schultz A., Kujawa K. 2003. Habitat quality of selected bird species in agricultural landscape: The occurrence of red-backed shrike (Lanius collurio) depends on geomorphological and natural character and mode and intensity of land-use. Die Vogelwarte 42, 1-2: 36.

5. Kujawa K. Latus C. 1999. The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution. 2nd Meeting of Europ. Orn. Union and 3rd Int. Shrike Symp. (15-18.09.1999, Gdańsk, Poland). The Ring 21,1 139.

4. Kujawa K. 1999. Bird species number in agricultural landscape: interactions between sample size and landscape structure. 2nd Meeting of Europ. Orn. Union and 3rd Int. Shrike Symp. (15-18.09.1999, Gdańsk, Poland). The Ring 21,1 138.

3. Kujawa K. 1999. Succession of breeding bird community in young mid-field shelterbelts. 2nd Meeting of Europ. Orn. Union and 3rd Int. Shrike Symp. (15-18.09.1999, Gdańsk, Poland). The Ring 21,1 138.

2. Karg J., Ryszkowski L., Kujawa K. 1998. Enrichment of biodiversity by management of agricultural landscape structure. W: Farina A., Bossu V. (red.) New tasks for ecologists after Rio 1992. Proc. of VII Int. Congress of Ecol. (Florence 19-25 July 1998), s. 217.

1. Kujawa K. 1997. Bogactwo i stabilność awifauny lęgowej w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. W: Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Monitoring - waloryzacja - ochrona. WSP Słupsk, s. 53-55.