Krzysztof KujawaStrona domowa

Książki, monografie

20. Kujawa A., Kujawa K., Zajączkowski J., Borek R., Tyszko-Chmielowiec P., Chmielowiec-Tyszko D., Józefczuk J., Krukowska-Szopa J. 2018. Zadrzewienia na obszarach wiejskich - dobre praktyki i rekomendacje. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław, ISBN: 978-83-63573-22-5 PDF

19. Kujawa K., Orczewska A., Kras M., Kujawa A., Nyka M., Bohdan A. 2017: Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew i krzewów? Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Poznań. ISBN 978-83-938379-1-5. PDF lub PDF

18. Stasiak K., Kujawa K., Krogulec J., Jobda M. (red.). 2016. Wpływ praktyk rolniczych na ptaki. OTOP, Marki, 36 str. PDF

17. Kujawa K. 2013. Ptaki obrzeży pól i śrópolnych zadrzewień powierzchniowych. W: Tyburski J., Kostrzewska M. (red.) Ogólna uprawa roli i roślin w rolnictwie ekologicznym. UWM, Olsztyn, s. 66-75.

16. Kujawa K. 2013. Jarzębatka. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. (red.) Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, s. 126-132. PDF

15. Da Lage A., Dutilleul C., Kujawa K., Janku K., Mana M. 2012. Management of Biodiversity in the Countryside. W: Wicherek S.-P., Bałazy S. (red.) )Agricultural diversity and sustainable development in Europe - examples from France and Poland. SGGW Press, Warszawa, s. 177-198.

14. Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. W: G. A. Lameed (Ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech: s. 281-336. Dostępny tutaj.

13. Kujawa K. 2009. Życie wśród zadrzewień i lasów śródpolnych: jak mozaika środowisk wpływa na zgrupowania gatunków, długoterminowe trendy liczebności populacji oraz behawior osobniczy. s. 11-41. W: Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. (red.). Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin. PDF

12. Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Jerzak L. 2009. Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan, 390 str.

[Rozmiar: 7631 bajtów] Recenzja    Referat o książce


11. Kujawa K. 2008. Długoterminowe zmiany (1964 - 2006) w zgrupowaniu ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (Wielkopolska).W: Krajobraz i bioróżnorodność. S. Kaczmarek (red.). Wyd. Uczel. UKW, Bydgoszcz, 151-167. PDF

10. Kujawa K. 2006. Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach. Rozprawy naukowe AR im. A. Cieszkowskiego 381, Poznań. PDF

9. Kujawa K., Łęcki R. 2006. Wpływ lisa Vulpes vulpes na zagęszczenie ptaków na terenach rolniczych - wstępne wyniki z Parku Krajobrazowego im. ge. Dezyderego Chłapowskiego (Wielkopolska). W: Nowakowski J.J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. (red.) Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy. SO PTZool., KEiOŚ UWM, Olsztyn, s. 199-207. PDF

8. Kujawa K., Klajber K. 2005. Zmiany liczebności gawrona Corvus frugilegus w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. W: Jerzak L., Kavanagh B.P., Tryjanowski P. (red.) Ptaki krukowate Polski, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 665-669. PDF

7. Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2001. Influence of landscape mosaic structure on diversity of wild plant and animal communities in agricultural landscape of Poland. W: Ryszkowski L. (red.) Landscape ecology in agroecosystems management. CRC Press, Boca Raton, New York, Washington D.C., s. 185-217. Google Books

6. Kujawa K. 2000. Awifauna Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Winiecki A. (red.) Ptaki Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne 9: 89-121.

5. Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K. 1999. Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. s. 59-80.

4. Kujawa K. 1996. Wpływ struktury zadrzewień śródpolnych na zgrupowania ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 83-90.

3. Kujawa K. 1994. Influence of land-use change within agricultural landscapes on the abundance and diversity of breeding bird communities. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Functional Appraisal of Agricultural Landscapes in Europe (EUROMAB and INTECOL Seminar). ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 183-196.

2. Kujawa K. 1992. Znaczenie parków przypałacowych dla ochrony bogactwa ptaków w krajobrazie rolniczym. W: Bałazy S., Ryszkowski L. (red.) Produkcja pierwotna, zasoby zwierząt i wymywanie materii organicznej w krajobrazie rolniczym. ZBŚRiL PAN, Poznań, s. 137-150.

1. Kujawa K. 1990. Awifauna lęgowa leśnych środowisk antropogennych krajobrazu rolniczgo. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych. C.P.B.P.04.10. Nr 26: 192-211.