Krzysztof KujawaStrona domowa

Artykuły oryginalne

61. Gajecki D., Doroszko A., Trocha M., Giniewicz K., Kujawa K., Skarupski M., Gawryś J., Matys T., Szahidewicz-Krupska E., Rola P., Stachowska P., Halupczok-Żyła J., Adamik B., Kaliszewski K., Kiliś-Pstrusinska K., Letachowicz K., Matera-Witkiewicz A., Pomorski M., Protasiewicz M., Madziarski M., Konikowska K., Remiorz A., Orłowska M., Szymala-Pedzik M., Żórawska J., Lindner K., Sokołowski J., Jankowska E.A., Madziarska K. 2022. Usefulness of the C2HEST score in predicting the clinical outcomes of Covid-19 in diabetic and non-diabetic cohorts. Journal of Clinical Medicine 11(3): 873. PDF

60. Majcherek M., Matkowska-Kocjan A., Szymczak D., Karasek M., Szeremet A., Kiraga A., Milanowska A., Kuźnik E., Kujawa K., Wrobel T., Szenborn L., Czyż A. 2022. Two doses of bnt162b2 mrna vaccine in patients after hematopoietic stem cell transplantation: humoral response and serological conversion predictors. Cancers 14(2): 325. PDF

59. Protasiewicz M., Reszka K., Kosowski W., Adamik B., Bombała W., Doroszko A., Gajecki D., Gawryś J., Guziński M., Jędrzejczyk M., Kaliszewski K., Kiliś-Pstrusińska K., Konopska B., Kopeć A., Kujawa K., Langner A., Larysz A., Lis W., Pawlik-Sobecka L., Górka-Dynysiewicz J., Rosiek-Biegus M., Matera-Witkiewicz A., Matys T., Pomorski M., Sokolski M., Sokołowski J., Tomasiewicz-Zapolska A., Madziarska K., Jankowska E.A. 2022. Anticoagulation prior to Covid-19 infection has no impact on 6 months mortality: a propensity score–matched cohort study. Journal of Clinical Medicine 11(2): 352. PDF

58. Kiliś-Pstrusinska K., Akutko K., Braksator J. , Dancewicz A., Grosman-Dziewiszek P., Jamer T., Juszczyńska K., Konikowska K., Koruba M., Pupek M., Rusiecka A., Kujawa K., Adamik B., Doroszko A., Kaliszewski K., Matera-Witkiewicz A., Pomorski M., Protasiewicz M., Sokołowski J., Madziarska K., Jankowska E. 2021. Kidney dysfunction and its progression in patients hospitalized duo to COVID-19: contribution to the clinical course and outcomes. Journal of Clinical Medicine 10(23): 5522. PDF

57. Zarabska-Bożejewicz D., Kujawa K. 2021. The lichen biota of Pinus sylvestris under the impact of some stand-related factors: a case study from the south-eastern part of Żerków-Czeszewo Landscape Park (Wielkopolska-Kujawy Lowland). Acta Mycologica 56: am.562. PDF

56. Kolenda K., Wiśniewski K., Kujawa K., Kuśmierek N., Smolis A., Kadej M. 2021. Living in discarded containers: spiders explore a new niche created by littering in urban woodlands. Biodiversity and Conservation 30(6): 1637-1654. PDF

55. Kujawa K., Arczyńska-Chudy E., Janku K. Mana M. 2021. Effect of buffer zone structure on diversity of aquatic vegetation in farmland water bodies. Polish Journal of Ecology 68(4): 263-282. Abstrakt

54. Kujawa K., Janku K., Mana M., Choryński A. 2021. The loss of woody linear landscape elements in agriculture landscape in Wielkopolska region (Poland) in 21th century. Baltic Forestry 27(1): id459.PDF

53. Kujawa K., Bernacki Z., Kowalska J., Kujawa A., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D. 2020. Annual wildflower strips as a tool for enhancing functional biodiversity in rye fields in an organic cultivation system. Agronomy 10(11): 1696. PDF

52. Salata S., Kalarus K., Borowiec L., Trichas A., Kujawa K. 2020. How estimated ant diversity is biased by the sampling method? A case study of Crete: a Mediterranean biodiversity hotspot. Biodiversity and Conservation 29(9): 3031-3050. PDF

51. Kolenda K., Salata S., Kujawa K., Kuśmierek N., Smolis A., Kadej M. 2020. Deadly trap or sweet home? The case of discarded containers as novelty microhabitats for ants. Global Ecology and Conservation 23: e01064. PDF

50. Kujawa K., Wuczyński A., Dajdok Z., Grzesiak W. 2020. Effect of habitat structure and crop diversity on common and threatened birds breeding in semi-natural field margins. Acta Ornithologica 54(2): 181-199. Abstrakt

49. Kujawa A., Kujawa K. 2019. Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland. Polish Journal of Ecology 67(3): 206-218. Abstrakt lub PDF

48. Zarabska-Bożejewicz D., Kujawa K. 2018. The effect of land use on taxonomical and functional diversity of lichens in an agricultural landscape. Fungal Ecology 33: 72-79. Abstrakt

47. Kujawa K., Bernacki Z., Arczyńska-Chudy E., Janku K., Karg J., Kowalska J., Oleszczuk M., Sienkiewicz P., Sobczyk D., Weyssenhoff H. 2018. Kwietne pasy: rzadko stosowane w Polsce narzędzie wzmacniania integrowanej ochrony roślin uprawnych oraz zwiększania różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Progress in Plant Protection 58(2): 115-128. PDF

46. Kujawa A., Michalak M., Kujawa K., Sobczyk S. 2017. Nowe stanowiska żagwicy listkowatej Grifola frondosa (Dicks.) Gray. w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Badania Fizjograficzne 65: 111-123

45. Zalewski M., Dudek-Godeau D., Godeau J.-F., Kujawa K., Sienkiewicz P., Tiunov A. V., Ulrich W. 2016. Trophic generalism at the population level in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Canadian Entomologist 148, 3: 284-293. Abstrakt lub PDF.

44. Karg J., Kujawa K., Manhart C., Marschalek H., Neugebauer K. R., Sachteleben J. 2015. Restoration of subalpine species-rich grasslands: short-term vs long-term changes in the density and diversity of above-ground insects. Polish Journal of Ecology 63, 1: 142-158. PDF

43. Kujawa K., Knioła T., Kujawa A., Sobczyk. S. 2014. Awifauna lęgowa mozaikowatego krajobrazu rolniczego w Krzywińsko-Osieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 33,2: 45-60. PDF

42. Wuczyński A., Dajdok Z., Wierzcholska S., Kujawa K. 2014. Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland. Biodiversity and Conservation 23: 999-1017. PDF

41. Klećkowska-Nawrot J., Kujawa K., Chrószcz A., Janeczek M. 2013. Macroanatomical investigation of the aorticorenal ganglion in domestic pig (Sus scrofa domesticus) in perinatal period. Veterinarija ir Zootechnika. 64 (86): 29-35. PDF

40. Klećkowska-Nawrot J., Marycz K., Czogała J., Kujawa K., Chrószcz A., Brudnicki W. 2013. Morphology of the lacrimal gland and superficial gland of the third eyelid of roe deer (Capreolus Capreolus L. Pakistan Veterinary Journal 33: 139-144. PDF

39. Kujawa K. 2012. Znaczenie obecności robinii Robinia pseudoacacia w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14, 33/4: 62-73. PDF

38. Zalewski, M., Sienkiewicz, P., Kujawa, K., Hajdamowicz, I., Ulrich, W. 2012. Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Ann. Zool. Fennici 49: 139-151. PDF

37. Tryjanowski P., Dajdok Z., Kujawa K., Kałuski T., Mrówczyński M. 2011. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? Polish Journal of Agronomy 7: 113-119. PDF

36. Tryjanowski P., Hartel P., Baldi A., Szymański P., Tobółka M., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Tworek S., Wuczyński A., Żmihorski M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46: 1-12. PDF

35. Wojnar A., Pula B., Piotrowska A., Jethon A., Kujawa K., Kobierzycki C., Ryś J., Podhorska-Okołów M., Dzięgiel P. 2011. Correlation of intensity of MT-I/II expression with Ki-67 and MCM-2 proteins in invasive ductal breast carcinoma. Anticancer Research 31: 3027-3033. PDF

34. Wuczyński, A., Kujawa K., Dajdok Z., Grzesiak W. 2011. Species richness and composition of bird communities in various field margins of poland. Agric. Ecosyst. Environ. 141: 202-209. PDF

33. Oleszczuk M., Ulikowska M., Kujawa K. 2010. Effect of distance from forest edge on the distribution and diversity of spider webs in adjacent maize field. Pol. J. Ecol. 58: 759-768. PDF

32. Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Kujawa K., Pachlewski T., Snowarski M., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I. Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 3-100.PDF

31. Kujawa K., Łęcki R. 2008. Does Red Fox Vulpes vulpes affect bird species richness and abundance in an agricultural landscape? Acta Ornithologica 43: 167-178. PDF

30. Kujawa A., Kujawa K. 2008. Effect of young mid-field shelterbelts development on species richness of macrofungi communities and their functional structure. Polish Journal of Ecology 56: 45-56. PDF

29. Kujawa K., Kujawa A. 2007. The birds of Rotes Luch fen (E Brandenburg, Germany): the effect of mowing frequency on bird species composition and density. Biota 8, 1-2: 35-42. PDF

28. Kujawa K. Sobczyk D. Kajak A. 2006. Dispersal of Harpalus Rufipes (Degeer)(Carabidae) between shelterbelt and cereal field. Polish Journal of Ecology 54, 2: 243-552. PDF

27. Latus C., Kujawa K. 2005. The effect of land cover and fragmentation of agricultural landscape on the density of White Stork (Ciconia ciconia L.) in Brandenburg, Germany. Polish Journal of Ecology 53, 4: 535-543. PDF

26. Latus C., Schultz A., Kujawa K. 2004. Occurence of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) depends on natural factors and mode of land use in the Quillow catchment, Germany. Biological letters 41, 2: 87-93. PDF

25. Kujawa K. 2004. Importance of young shelterbelts for breeding avifauna in agricultural landscape (Turew area, west Poland). Polish Journal of Ecology 52,4: 433-443. PDF

24. Banaszak P., Kujawa K. 2003. Awifauna doliny Rowu Wyskoć w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego - stan obecny i trendy długoterminowe. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 11: 98-111. PDF

23. Kujawa K. 2002. Population density and species composition changes for breeding bird species in farmland woodlots in western Poland between 1964 and 1994. Agric., Ecos. Envir. 91, 1-3: 261-271. Abstrakt

22. Karg J. Kujawa K. 2002. Wpływ zadrzewień śródpolnych na poziom różnorodności biologicznej i obfitość zwierząt w krajobrazie rolniczym. Działalność naukowa - wybrane zagadnienia 13 (maj 2002): 110-112.

21. Wachowiak B., Kujawa K., Kujawa A. 2001. Stan populacji listery jajowatej Listera ovata (L.) R. BR. w parku przypałacowym w Turwi (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 12, 1-2: 31-38.

20. Jander A., Kujawa A., Kujawa K. 2000. Cygański Borek - propozycja utworzenia użytku ekologicznego w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 147-153.

19. Kujawa K. 2000. Awifauna zimowa krajobrazu rolniczego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 123-130.

18. Karg J., Kujawa K., Łakomy A. 2000. Ichtiofauna środkowego odcinka kanału "Rów Wyskoć" w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 6(8): 115-122.

17. Kujawa K., Tryjanowski P. 2000. Relationships between the abundance of breeding birds in Western Poland and the structure of agricultural landscape. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 46(2): 103-114. PDF

16. Latus C., Kujawa K. Glemnitz M. 2000. The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution. Acta orn. 35: 97-102.

15. Kujawa K. 2000. Bird species number in farmland: interactions between point counts number and landscape structure. Acta orn. 35: 91-95. PDF

14. Latus C., Kujawa K. 1999. The impact of landscape structure on occurrence of White Stork's nests. Berkut 8,2: 150-155.

13. Kujawa K. 1999. Wpływ przebiegu transektu na wyznaczanie zagęszczeń ptaków lęgowych na polach uprawnych. Not. orn. 40, 1-2: 81-87.

12. Kujawa K. 1998. Różnorodność awifauny lęgowej w krajobrazie rolniczym: porównanie między Wielkopolską a Bawarią. Biul. Parków Krajobr. Wielkop. 5: 91-103.

11. Kujawa K. 1997. Relationships between the structure of midfield woods and their breeding bird communities. Acta orn. 32: 175-184.

10. Kujawa K. 1997. Awifauna lęgowa nowo posadzonych zadrzewień pasowych w Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 4: 58-63.

9. Kujawa K. 1996. Wpływ struktury przestrzennej krajobrazu na zgrupowania ptaków lęgowych Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 3: 83-90.

8. Tryjanowski P., Kuźniak S., Kujawa K., Dombrowski A. 1995. Status i zagrożenia polskiej populacji potrzeszcza (Miliaria calandra). Not. orn. 36: 331-341.

7. Kujawa K. 1995. Composition and dynamics of wintering bird communities in mid-field woods and woodbelts in Turew (western Poland). Acta orn. 29: 145-154.

6. Kujawa K. 1994. The White Stork Ciconia ciconia in the Legnica-Głogów copper industry ditrict (SW Poland) - population density and breeding results. Acta orn. 29: 49-57.

5. Kujawa K. 1994. Stabilność zgrupowania ptaków lęgowych śródpolnego parku przypałacowego w Turwi. Pamiętnik Tow. Miłośn. Ziemi Kościańskiej 1987-1989. TMZK, Kościan, s. 183-199

4. Kujawa K. 1994. Awifauna lęgowa Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. 1: 37-49.

3. Kujawa K. 1991. Przydatność metody ankietowej w badaniach populacyjnych nad bocianem białym. Not. orn. 32, 1-2: 105-114.

2. Kujawa K. 1988. Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia (L.) w woj. legnickim. Problemy ekologiczne. Biuletyn informacyjny Urzędu Woj. w Opolu 9, 13: 1-9.

1. Czapulak A., M. Fura, K. Kujawa, P. Pawełczyk. 1988. Rozmieszcznie i ekologia rozrodu pluszcza (C. cinclus) w Kotlinie Kłodzkiej. Ptaki Śląska 6: 97-116. PDF