Krzysztof KujawaStrona domowa

Udział w konferencjach, seminariach itp.

70. On-line, 3.12.2020 - Konferencja zorganizowana przez IŚRiL PAN i Stowarzyszenie Demeter Polska: "Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III)".
- współorganizowanie konferencji
- referat "Środowiskowe efekty uboczne stosowania pestycydów - konieczność zdecydowanych zmian w ich stosowaniu" PPT
- referat "Eksperyment w Juchowie" PPT
- referat "Podsumowanie wyników z lat 2018-2019" PPT

69. Warszawa, 27-28.11.2019 - Konferencja "Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego, finansowanych przez MRiRW w roku 2019", zorganizowana przez MRiRW oraz CDR w Brwinowie
- referat "Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej" PPT

68. Kraków, 22-23.11.2019 Konferencja pt. "Zaczęło się od Tatr", zorganizowana przez UJ i kilka innych podmiotów
- poster Kujawa K., Kowalska J., Kujawa A., Oleszczuk M., Sienkiewicz P. , Sobczyk D. Pasy kwietne jako sposób na zwiększanie różnorodności biologicznej pól uprawnych PDF

67. Warszawa, 21.11.2019 - Szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego: podsumowanie badań na rzecz rolnictwa ekologicznego, finansowanych przez MRiRW w roku 2019, organizowane przez MRiRW
- referat "Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej" PPT

66. Warszawa, 12.11.2019 - Spotkanie robocze w Departamencie Płatności Bezpośrednich MRiRW, dotyczące finansowego wsparcia zadrzewień śródpolnych w ramach PROW 2020
- referat (na zaproszenie) "Zadrzewienia śródpolne w PROW 2020. Materiały do dyskusji w MRiRW" PPT

65. Szelejewo Drugie, 5.09.2019 - Konferencja pt. "Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie (II)", zorganizowana przez IŚRiL PAN i Fundację Demeter-Polska
- współorganizowanie konferencji
- referat "Eksperyment w Juchowie" PPT

64. Minikowo, 27.03.2019 - Konferencja pt. "Bioróżnorodność - problemy i zagrożenia", zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz WFOŚiGW w Toruniu
- referat (na zaproszenie) "Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją bezpiecznej żywności" PPT

63. Radom, 11.03.2019 - Konferencja pt. "Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW w roku 2018", zorganizowana przez CDR w Radomiu
- referat "Pasy kwietne jako sposób ochrony roślin uprawnych i zwiększania różnorodności biologicznej pól uprawnych" PPT

62. Warszawa, 23.01.2019 - IV Spotkanie robocze Sieci RAIN (w ramach projektu AFINET), zorganizowane przez IUNG-PIB (udział bez wystąpienia)

61. Szreniawa, Turew, 18-19.10.2018 - Konferencja pt. "Dezydery Chłapowski - Szwoleżer - Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa oraz Pracy Organicznej", zorganizowana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
- referat Znaczenie działalności generała Dezyderego Chłapowskiego dla awifauny okolic Turwi PPT

60. Szelejewo Drugie, 20.06.2018 - Konferencja pt. "Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie (I)" zorganizowana przez IŚRiL PAN, Fundację im. Stanisława Karłowskiego oraz Fundację "Łąki"
- współorganizowanie konferencji
- referat "Antropocen - zanikająca bioróżnorodność. Kwietne pasy jako narzędzie ochrony przyrody na terenach rolniczych" PPT

59. Kościan, 12.09.2018 - Konferencja pt. "Zbiornik Sepienko - za i przeciw", zorganizowana przez Gminę Kościan
- współorganizowanie i prowadzenie konferencji

58. Wrocław, 23.06.2017 - VIII Sympozjum "Myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych" zorganizowane przez Komisję Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału PAN,Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Medyczny, AWF, i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)   FOT
- referat (na zaproszenie) "Biosfera w epoce antropocenu: rozwój myśli technicznej szansą czy zagrożeniem?"    PPT   PDF

57. Kościan, 2.06.2017 - Konferencja pt. "Dwadzieścia lat doświadczeń: między tradycją a współczesnością" zorganizowana przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
- referat "Nauka, edukacja, popularyzacja. Praca organiczna Stacji Badawczej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi" (wraz z dr. Zdzisławem Bernackim)

56. Puszczykowo, 18-19.05.2017 - Konferencja pt. "Praktyczne aspekty ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego" zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"
- referat (na zaproszenie) "Urozmaicona struktura krajobrazu jako podstawa zachowania bogactwa przyrodniczego, wysokiej jakości środowiska i dobrobytu mieszkańców obszarów rolniczych"    PPT   PDF

55. Kórnik-Poznań, 17-19.10.2016 - Konferencja ID PAN pt. "Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku"
- referat "Znaczenie robinii akacjowej dla zgrupowań ptaków lęgowych awifauny krajobrazu rolniczego w świetle danych wieloletnich"    PPT   PDF
- poster "Zróżnicowanie gatunkowe i preferencje siedliskowe grzybów zlichenizowanych w zbiorowiskach borów, lasów liściastych i zadrzewień na terenie Sandru Nowotomyskiego" (współautorstwo z Darią Zarabską-Bożejewicz)    
- poster "Wpływ struktury zadrzewień śródpolnych na liczebność kluczowych gatunków ptaków" (współautorstwo z Tomaszem Kniołą)    PDF

54. Puławy, 27-28.09.2016 - International Conference "Biodiversity conservation on farmlands at crossroads" organizowana przez IUNG
- poster "Weak effect of landscape structure on spider abundance and taxonomical diversity in crop fields of western Poland" (współautorstwo z Marią Oleszczuk)    PDF

53. Miejska Górka, 04.03.2016 - Konferencja Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska pt: "Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego na obszarze Gościnnej Wielkopolski - działania lokalne i regionalne"
- referat "Zbiorniki wodne i zadrzewienia śródpolne bogactwem środowiska przyrodniczego Gościnnej Wielkopolski" (współautorstwo ze Zdzisławem Bernackim)    PPT   PDF

52. Rokosowo, 25.02.2016 - Konferencja Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla ekologii pt. "Złoże Oczkowice - rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji - scenariusz grozy dla południowo-zachodniej Wielkopolski"
- referat "Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe w rejonie planowanej odkrywki Oczkowice oraz ocena możliwości ich wykorzystania w rozwoju rekreacji i turystyki" (współautorstwo z Michałem Kupczykiem)    PPT   PDF

51. Pępowo, 23.06.2015 - Konferencja organizowana przez Gościnną Wielkopolskę, podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Działania
- referat "Wykorzystanie zasobów przyrodniczych w rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski" (współaut. z K. Janku, E. Arczyńską-Chudy, Z. Bernackim, P. Konieczną, J. Konik, A. Kujawa, M. Mana, M. Oleszczuk, K. Pędziwiatr, D. Sobczykiem i H. Weyssenhoff)   PDF

50. Grabonóg, 19.05.2015 - Konferencja organizowana przez Gościnną Wielkopolskę, podsumowująca realizację Lokalnej Strategii Działania
- referat "Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego"   PDF

49. Łagów, 04-06.04.2015 - Wiosenna sesja Klubu Przyrodników pt. "Planowanie ochrony przyrody - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"
- referat (poza oficjalnym programem) "O słoniu w pokoju. Rewolucja energetyczna jako warunek skutecznej ochrony przyrody?"   PDF

48. Łagów, 04.04.2014 - Konferencja pt. "Dzikość, pierwotność, naturalność - czy jeszcze ważne w ochronie przyrody?", organizowana przez Klub Przyrodników
- referat "Czy obce może być naturalne? Rozważania na przykładzie robiniowych zadrzewień śródpolnych w okolicach Turwi" (współaut. z J. Kargiem, H. Gołdyn, A. Kujawą i M. Oleszczuk)  PPT   PDF

47. Warszawa, 01-02.04.2014 - Mini-symposium pt. "Opportunities for enhancement of Integrated Pest Management" w ramach Warsaw Plant Health Initiative Project, organizowane przez SGGW
- referat "What have we learned from 50-year large scale field study on the biodiversity in an agricultural landscape?" (współaut. z J. Kargiem)  PPT   PDF

46. Kraków, 01.12.2013 - 45 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, organizowany przez MTO i WHiBZ UR
- referat "Czy urozmaicona struktura krajobrazu zapewnia zachowanie różnorodnej awifauny na terenach rolniczych?" PDF

45. Łagów, 29.10.2013 - konferencja pt. "Robinia akacjowa w krajobrazie Ziemi Lubuskiej" zorganizowana przez RDLP w Zielonej Górze
- referat "Robinia akacjowa w krajobrazie rolniczym k. Turwi: historia i współczesność oraz ocena znaczenia dla różnorodności biologicznej" (Kujawa K., Karg J., Gołdyn H., Kujawa A., Oleszczuk M.) PDF

44. Praga, 22-27.09.2013 - konferencja XVIth European Carabidologists Meeting, Praga
- referat "Difference in trophic position and resource use between con-specific carabids: Isotopic study of seven common ground beetles on lake islands" (Zalewski M., Dudek D., Godeau J.F., Kujawa K., Sienkiewicz P., Tiunov A., Ulrich W.), wygłoszony przez M. Zalewskiego

43. Puławy, 24-25.04.2012 - konferencja pt. "Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity", zorganizowana przez IUNG-PIB
- referat "Long term study in the Dezydery Chłapowski Landscape Park in time of farming intensification: are the small wooded patches sufficient for preservation of high bird diversity and abundance in a farmland?" PDF

42. Rogów, 29-30.03.2012 - konferencja pt. "Obce gatunki w lasach" zorganizowana przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW
- poster "Znaczenie obecności robinii w drzewostanie zadrzewień śródpolnych dla różnorodności i zagęszczenia populacji ptaków lęgowych" PDF

41. Kościan, 26.01.2011 - spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
- referat "Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki" PPT

40. Rakvere (Estonia), 25-26.08.2010 - seminarium European Learning Network on Functional AgroBiodiversity (ELN-FAB) in Baltic Sea Region
- referat "How shelterbelts can stimulate biocenotic regulation?" (współaut. z J. Kargiem i M. Oleszczuk)PDF

39. 10.06.2010, Leszno - zebranie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk:
- referat "O książce "Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego" i o ptakach krajobrazu rolniczego"" PDF (współaut. z S. Kuźniakiem i P. Tryjanowskim)

38. 27.04.2010, Poznań - Festiwal Nauki i Sztuki:
- referat "Zmiany w awifaunie krajobrazu rolniczego w krajach UE jako efekt uboczny Wspólnej Polityki Rolnej" PDF

37. 13.03.2010, Wrocław - Zjazd Ornitologów Śląska:
- referat "Zmiany w awifaunie krajobrazu rolniczego w krajach UE jako efekt uboczny Wspólnej Polityki Rolnej" PDF

36. 17-20.09.2009, Lublin - Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego " Ptaki - Środowisko - Zagrożenia""
- referat "Życie wśród zadrzewień i lasów śródpolnych: jak mozaika środowisk wpływa na zgrupowania gatunków, długoterminowe trendy liczebności populacji oraz behawior osobniczy" PDF

35. 1-5.09.2009, Praga - 2nd European Congress of Conservation Biology. Conservation biology and beyond: from science to practice.
- poster "Conservation value of field margins in agricultural landscape of south-western Poland" (Dajdok Z., Grzesiak W., Karg J., Kujawa K., Wierzcholska S., Wuczynski A.)

34. 27.05.2009, Bruksela - Seminarium organizowane przez biuro PolSCA pt. "Biodiversity".
- referat "The importance of landscape structure for biodiversity: results of long-term study in an unique, mosaic farmland in western Poland" PDF

33. 12.04.2008, Warszawa - II Konferencja "Nauka łowiectwu": Drapieżnictwo na zwierzynie drobnej. Organizatorzy: SGGW i PZŁ
- referat "Czy presja lisa jest czynnikiem ograniczającym populacje ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym?" PDF

32. 12-16.09.2007, Olsztyn - Ogólnopolski Kongres Zoologiczny "Zmienność - Adaptacja - Ewolucja"
- referat "Wieloletnie zmiany w awifaunie zadrzewień śródpolnych: czy urozmaicona struktura krajobrazu wystarcza do zachowania bogactwa awifauny na terenach rolniczych?" PPT
- poster "Czy lis modyfikuje zgrupowania ptaków w krajobrazie rolniczym?" JPG
- poster "Czy bogactwo ptaków i owadów jest odzwierciedleniem zróżnicowania flory środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym?" PDF

31. 9-11.05.2007, Tuczno - Warsztaty organizowane przez Ministerstwo Środowiska pt. "Tematyczna Strategia ochrony gleb - aspekt bioróżnorodności"
- referat "Selected aspects of agroecosystem biodiversity"

30. 13-19.08.2006, Hamburg - XXIV International Ornithological Congress
- referat "Is farmland bird diversity and abundance influenced by the Red Fox?" PDF

29. 3-6.07.2006, Ranco (Włochy) - Szkoła letnia organizowana przez Joint Research Centre pt. "Biodiversity serving agriculture" - udział bierny.

28. 14-18.09.2005, Olsztyn - "Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy" - Zjazd Sekcji ornitologicznej PTZool.
- referat "Czy struktura upraw wpływa na zgrupowania ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych?"
- poster "Wpływ lisa na zagęszczenie populacji i bogactwo gatunkowe awifauny na terenach rolniczych"

27. 19-23.08.2005, Strasburg - Konferencja Europejskiej Unii Ornitologicznej
- referat "Is habitat and landscape structure around mid-field small wood islands important for their bird communities?"
- poster "Influence of Red Fox Vulpes vulpes on bird diversity and abundance in farmland - preliminary results from General Chlapowski Landscape Park (West Poland)"

26. 17-19.02.2005, Hamburg - Spotkanie robocze w ramach projektu Alter-NET
- referat "Some thoughts on surrogate measures of biodiversity from experiences with birds"

25. 15-18.09.2003, Toruń - Konferencja PTZool. "Zoologia na progu XXI wieku"
- poster "Długoterminowe zmiany awifauny w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego"
- poster "Znaczenie struktury zadrzewień i krajobrazu dla bogactwa awifauny w zadrzewieniach śródpolnych.

24. 13-27.09.2003, Peyresq - AVEC International Summer School
- poster "Vulnerability of bird communities in small mid-field afforestations: searching for a hierarchy of factors".

23. 16-21.08.2003, Chemnitz - "4th Conference of the European Ornithologists' Union"
- poster "Habitat quality of selected bird species in agricultural landscapes: The occurrence of red-backed shrike (Lanius collurio) dependent on geomorphological and natural character and mode and intensity of land use.
- poster "Landscape structure and bird species diversity - factors influencing species richness.

22. 03-04.06.2002, Turew - First Joint Workshop Poznań (RCAFE) - Potsdam (PIK) "Complex interactions in Landscapes and Ecosystems"
- referat "Influence of landscape diversity on bird communities".

21. 17.02.2000, Wrocław - Seminarium PTZool. i Zakładu Ekologii Ptaków UWr
- referat "Różnorodność biologiczna (na przykładzie ptaków, ssaków, owadów, roślin i grzybów) w kilkuletnich zadrzewieniach śródpolnych - zmiany sukcesyjne.

20. 1999, Turew - "Functional appraisal of the agricultural landscapes in Brandenburg, South Bavaria and Wielkopolska
- referat "Bird species richness in landscape scale: the importance of the landscape structure and sample size.
- referat "Impact of landscape structure on the occurrence of White Stork nests" (wraz z C. Latus).

19. 15-18.09.1999, Gdańsk - "Second Meeting of the European Ornithologists Union"
- poster "Succession of breeding bird community in young mid-field shelterbelts",
- poster "Bird species number in agricultural landscape: interactions between sample size and landscape structure".,
- poster "The influence of landscape structure on White Stork's nest distribution".

18. 27.10.1998, Londyn - "Agricultural investment and nature conservation in CEE countries - udział bierny.

17. 05.06.1998, Warszawa - "Strategia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" - referat "Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie" (wraz z L. Ryszkowskim i J. Kargiem).

16. 17-19.09.1997, Słupsk - "Ptaki jako wskaźnik zmian środowiska. Monitoring - waloryzacja - ochrona.
- referat "Bogactwo i stabilność awifauny lęgowej w urozmaiconym krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im.D. Chłapowskiego.

15. 15.07.1996, Muncheberg - Seminarium ZALF
- referat "Stable bird population in intensively used farmland? The status of avifauna in hedges after 30 years.

14. 03.1996, Wrocław - Zjazd Ornitologów Śląska
- referat "Porównanie awifauny Wielkopolski i Bawarii.

13. 25-30.10.1995, Poznań - "Landscape diversity: a chance for the rural community to achieve a sustainable future - udział bierny.

12. 07-10.11.1995, Turew - Seminarium polsko-francuskie
- referat "Relationships between agricultural landscape structure and breeding bird diversity.

11. 06.1995, Turew - Seminarium ZBŚRiL PAN oraz ZALF
- referat "Search for landscape pattern characterstics useful for animal diversity evaluation" (współautorstwo z J. Kargiem).

10. 02.03.1995, Wrocław - Seminarium PTZool. i Zakładu Ekologii Ptaków UWr.
- referat "Zgrupowania ptaków lęgowych zadrzewień śródpolnych - stan po trzydziestu latach".

9. 06.1994, Muncheberg - seminarium Zentrum fur Landschaft- und Landnutzungsforschung e.V - referat "Forest fragmentation and its consequences for wintering birds.

8. 03.11.1993, Poznań - Seminarium PTZool i Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM
- referat "Znaczenie zadrzewień śródpolnych i lasów dla ptaków zimujących w krajobrazie rolniczym okolic Turwi.

7. 03.03.1993, Poznań - Seminarium PTZool i Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM
- referat "Awifauna lęgowa zróżnicowanego krajobrazu rolniczego okolic Turwi".

6. 21.01.1993, Wrocław - Seminarium PTZool i Zakładu Ekologii Ptaków UWr.
- referat "Porównanie zgrupowań ptaków lęgowych krajobrazów rolniczych Wielkopolski i północnej Bawarii.

5. 13-17.10.1992, Błażejewko - "INTECOL, Fluxes in landscapes"
- referat "Influence of land-use change of agricultural landscape on abundance and diversity in breeding bird community".

4. 21-23.09.1990, Łódź - "Ornitologia polska w setną rocznicę Władysława Taczanowskiego" - udział bierny.

3. 10-14.10.1988, Poznań - "INTECOL - The environmental consequences of agricultural policy and practice" - udział bierny.

2. 13-15.05.1988, Pokrzywna - "Krajowe seminarium młodych ekologów"
- referat "Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia (L.) w województwie legnickim"

1. 16-19.02.1988, Poznań - "Ochrona i kształtowanie krajobrazu" - udział bierny