Krzysztof KujawaStrona domowa

C.V.

Studia (1983-88):
Biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego
Praca magisterska: "Ekologia rozrodu bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie legnickim"

Stopień doktorski (1996):
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tytuł rozprawy: "Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na awifaunę lęgową".

Stopień doktora habilitowanego (2007):
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu
Dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: ekologia krajobrazu rolniczego
Tytuł rozprawy: "Wpływ struktury zadrzewień oraz struktury krajobrazu rolniczego na zgrupowania ptaków lęgowych w zadrzewieniach"

Promotorstwo przewodów doktorskich:
1. Mgr inż. Tomasz Knioła (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2017) - GIS jako narzędzie oceny jakości środowiska i planowania ochrony przyrody na terenach rolniczych. Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.
2. Mgr Dariusz Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski, w toku) - Znaczenie obrzeży pól w kształtowaniu różnorodności i liczebności motyli dziennych w krajobrazie rolniczym.

Praca naukowa:
1. Od 2.11.1987 do 13.12.2020 - w Zakładzie Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (obecnym Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN). Stanowiska: od 1997 - na stanowisku adiunkta, od 2007 - docenta, a od 2009 - prof. nadzw. Funkcje: kierownik Pracowni Lasów i Zadrzewień (2008-2009), kierownik Stacji Badawczej w Turwi (2009-2013), kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu (wcześniej - Zakładu Biologii Środowiska) (2014-2020), z-ca dyrektora ds. naukowych (2015-2020).
2. Od 14.12.2020 - Centrum Analiz Statystycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (p/o dyrektora).

Tematyka badań koncentruje się wokół zagadnień kształtowania środowiska i krajobrazu na terenach rolniczych, a głównym obiektem obiektem badawczym są zespoły ptaków lęgowych, owadów i pająków. W ostatnich latach realizowałem następujące programy i projekty badawcze:

a) zależności między strukturą środowiska i krajobrazu rolniczego a zgrupowaniami ptaków lęgowych (działalność statutowa oraz uczestnictwo w projekcie KBN we współpracy z IOP PAN w latach 2005-2007),

b) zmiany długoterminowe awifauny krajobrazu rolniczego (działalność statutowa),

c) wpływ struktury liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym na różnorodność flory i fauny - współpraca z Instytutem Ochrony Przyrody PAN (badania finansowane grantem KBN nr 2 P04F 023 29, zakończone w roku 2008),

d) wpływ lisa na zgrupowania ptaków lęgowych krajobrazu rolniczego (kierownictwo projektu finansowanego grantem KBN nr 2 P04F 064 28, lata 2005-2008),

e) GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (kierownictwo projektu promotorskiego Nr N N305 358638, lata 2010-2012),

f) ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (kierownictwo projektu badawczego Nr HOR.re.027.5.2018, rok 2018),

g) ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej (kierownictwo projektu badawczego nr PJ.re.027.10.2019, rok 2019).